Verhuurvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

- De onderhavige voorwaarden zullen toepasselijk zijn op al onze activiteiten en zullen, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk overeengekomen akkoord voorrang hebben op de algemene voorwaarden van een medecontractant. De medecontractant verklaart kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en integraal te hebben aanvaard.

- De facturen en rekeningen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel behoudens een uitdrukkelijk andersluidend aangegeven betalingstermijn vermeld wordt op de factuur. Ingeval van niet tijdige betaling zal op de factuurbedragen vanaf de vervaldatum van rechtswege en zonder noodzaak van ingebrekestelling een intrest in rekening worden gebracht van 10%, gehalve ingeval de wettelijke intrestvoet hoger is en deze zal worden toegepast; tevens zal een forfaitaire schadevergoeding worden aangerekend van 10% van de factuurbedragen met een minimum van 75 €.

- Alle geschillen van welke aard zullen uitsluitend onderworpen worden aan de Rechtbank van koophandel of de Rechtbank van Eerste Aanleg in Turnhout of de Vrederechter van het kanton Westerlo, zelfs indien de medecontract niet gevestigd is in de voornoemde bevoegdheidsregio. In het kader van de internationale bevoegdheidsregeling verklaart de medecontractant dat de transacties en betalingen steeds geacht worden plaats te vinden op onze maatschappelijke zetel en akkoord te gaan de geschillen ook exclusief aan de bovengenoemde rechtbanken te onderwerpen.

- De medecontractant verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben van de clausule van eigendomsvoorbehoud in ons voordeel. Zodoende zal ingeval van verkoop tot algehele betaling van het materiaal dit in ons voordeel bevoorrecht blijven als onbetaalde verkoper. De koper verbindt er zich tot alle maatregelen te nemen om tegenover derden zonder uitzonderling dit eigendomsvoorbehoud mede te delen om het voorrecht niet in het gedrang te brengen tot algehele

betaling is uitgevoerd. De eventuele kosten die verband houden met de nalatigheid van de medecontractant zullen aan hem worden doorgerekend. Ingeval van verhuur zal de huurder alle eigendomskenmerken die op de machines zijn aangebracht behouden en zorg dragen dat ze steeds goed zichtbaar en leesbaar zijn, ingeval de huurder rechtstreeks of onrechtstreeks vaststelt dat het goed voorwerp zou kunnen uitmaken van een maatregel die onze rechten in gevaar zou kunnen brengen zal hij dienaangaande ons onverwijld schriftelijk in kennis stellen. Bovendien zal de

huurder alle maatregelen nemen om derden van ons eigendomsrecht tijdig in kennis te stellen ingeval van beslag door voorlegging van de huur-en eigendomsdocumenten en zal hij ons daarvan onmiddellijk in kennis stellen.

- Om geldig te zijn dienen alle protesten tegen leveringen, prestaties, facturen edm., ons uiterlijk binnen de acht dagen en uitsluitend per aangetekend schrijven te worden meegedeeld.

 

VERHUUR

1 DUUR VAN DE HUUR

1.a. Begindatum is de dag waarop het gehuurde goed ter beschikking van de huurder werd gesteld, door reservering, door verzending of door afhaling, of op enige andere wijze.

1.b. Einddatum is de dag waarop het gehuurde goed terug in ons magazijn binnenkomt, zelfs indien het door onze diensten wordt afgehaald.

1.c. Huurperiode is de tijdsduur waarin begin- en einddatum zijn inbegrepen.

2. VERZENDING

Het vervoer heen en terug zowel bij het begin als bij het einden vinden plaats op kosten en risico van de huurder.

3. HUURPRIJS

3.a. Deze wordt aangerekend aan de prijs en per tijdseenheid bepaald in de overeenkomst, voor zover de werktijd van 8 uren per dag, 40 uren per periode van 5

dagen(weektarief) of 160 uren per 4 weken (maandtarief) niet worden overschreden. Indien zulks het geval zou zijn, wordt de overeengekomen prijs in dezelfde verhouding verhoogd.

3.b. De volle huur is eveneens verschuldigd indien bovengenoemde werktijden niet bereikt worden.

4. BETALING

4.a. De huurprijs verhoogd met de prijs van de gedane leveringen en alle wettelijke heffingen zijn verschuldigd bij de begindatum (1.a.) en betaalbaar op de plaats waar de zetel van de verhuurder gevestigd is.

4.b. De huurder stemt er uitdrukkelijk mee in het gehuurde goed onmiddellijk aan de verhuurder terug te bezorgen op diens eerste verzoek, ingeval er twijfel kan ontstaan zijn omtrent de solvabiliteit van de huurder (b.v. vertraging in de betalingen, protest, concordaat, faillissement e.d.)

5. BORG; deze stemt behoudens afwijking overeen met de huurprijs voor 1 maand en is terugbetaalbaar onder afhouding van alle verschuldigde sommen.

6. PLICHTEN VAN DE VERHUURDER

6.a. Hij verplicht er zich toe het gehuurde goed in onberispelijke en gebruiksklare staat over te dragen aan de huurder. De brandstoftank van de machine is gevuld.

6.b. Hij stelt het gehuurde goed voor de overeengekomen huurperiode ter beschikking van de huurder.

6.c. Hij laat de huurder toe vooraf de staat van het gehuurde goed na te gaan en zijn bemerkingen te maken.

6.d. De verhuurder staat ter beschikking van de huurder om hem alle nodige gebruiksaanwijzingen en veiligheidsrichtlijnen te verstrekken, die de huurder mocht nodig achten.

7. PLICHTEN VAN DE HUURDER

7.a. De huurder verbindt er zich toe het gehuurde goed tegen overbelasting en beschadiging te beschermen, het volgens de gebruiksvoorschriften vakkundig en deskundig te gebruiken en te onderhouden en het na gebruik in gereinigde en onberispelijke staat terug te bezorgen, gevuld met de gepaste brandstof.

7.b. De huurder aanvaardt het aanrekenen van elke tussenkomst of levering nodig om het gehuurde goed terug in onberispelijke staat te stellen, zoals voorzien in 7.a.

7.c. De huurder dient zich behoorlijk te verzekeren tegen alle risico's voor het gebruikte huurmateriaal. Hij blijft in ieder geval er toe gehouden de verhuurde onmiddellijk te verwittigen binnen de 24 uren van ieder verlies, brand, diefstal, beschadiging door derden, enz ... Hij aanvaardt tevens dat hij volledig aansprakelijk is voor het gehuurde goed en de vervangingswaarde zal betalen indien het om

een of andere reden, zelfs ingeval van overmacht of indien hij hiervoor niet verantwoordelijk is, niet mogelijk is het gehuurde goed terug te geven in de staat waarin hij het ontvangen heeft. De huur loopt tot volledige vereffening van dit laatste bedrag.

7.d. De huurder zal enkel smeermiddelen en brandstoffen gebruiken van eerste kwaliteit. De kosten hiervan zijn te zijnen laste.

7.e. De huurder doet voor eigen rekening elke controle uitvoeren eventueel vereist door het Algemeen reglement op de Arbeidsbescherming, in de gevallen waarin zulk onderzoek verplicht zou zijn. Hij schikt zich eveneens naar alle wetsbepalingen en reglementen van toepassing op het gebruik van het gehuurde goed, alle uitgaven in dit verband zijn te zijnen laste.

7.1. De huurder verbindt zich er toe het gehuurde goed aan de verhuurder te tonen op diens eerste verzoek, om hem toe te laten na te gaan of de voorschriften inzake onderhoud en gebruik stipt worden nageleefd. De huurder stemt er mee in dat de verhuurder het gehuurde goed waarvoor bovengenoemde bepalingen niet werden nageleefd op kosten van de huurder doet afhalen zonder enige schadevergoeding aan deze laatste.

7.g. Ingeval het gehuurde goed defect geraakt tijdens het gebruik zal de huurder het op eigen risico en kosten in een werkplaats van de verhuurder afgeven.

7.h. De huurder ziet verder af van elke eis tot schadevergoeding, die verband houdt met schade ontstaan door het gebruik van het gehuurde goed of op grond van bedrijfsonderbreking wegens defect, laattijdige levering enz... Deze opsomming is enkel exemplatief maar niet beperkend.

 

8. ALGEMENE BEPALINGEN.

8.a. De huurder is alleen verantwoordelijk in de keuze van het materiaal dat hij huurt. De verhuurder kan hierin raadgeven zonder zich te verbinden.

8.b. Door het materiaal in huur te nemen, erkent de huurder voldoende kennis te hebben van het gebruik en de nodige handigheid te hebben om het gehuurde materiaal veilig te gebruiken zowel voor hemzelf als voor derden. Hij erkent op

de hoogte te zijn van alle veiligheidsvoorschriften ter zake.

8.c. Ingeval van aankoop van het gehuurde goed loopt de huur tot op het ogenblik van de betaling van de aankoopfactuur. De huur is in geen enkel geval aftrekbaar bij aankoop.

8.d. Alle gehuurde machines blijven uitsluitend eigendom van de verhuurder. Zij mogen niet verder verhuurd worden of naar het buitenland gebracht worden

8.e. Afwijkingen of aanvullingen aan deze overeenkomst kunnen enkel geschieden met wederzijdse schriftelijk akkoord van de huurder en de verhuurder.

8.f. Ingeval van verbreking van de huurbelofte zal de huur volledig verschuldigd zijn, indien verhuring van het bedoeld goed in die periode niet mogelijk is. In ieder geval dient 20% van de overeengekomen huurprijs als schadevergoeding betaald te worden.

8.g Bij niet nakoming van één van de verplichtingen door de huurder, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, met aanrekening van de verschuldigde huurprijs en kosten en onverminderd het recht van de verhuurder om een hogere schadevergoeding te bewijzen.