Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

- De onderhavige voorwaarden zullen toepasselijk zijn op al onze activiteiten en zullen, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk overeengekomen akkoord voorrang hebben op de algemene voorwaarden van een medecontractant. De medecontractant verklaart kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en integraal te hebben aanvaard.

- De facturen en rekeningen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel behoudens een uitdrukkelijk andersluidend aangegeven betalingstermijn vermeld wordt op de factuur. Ingeval van niet tijdige betaling zal op de factuurbedragen vanaf de vervaldatum van rechtswege en zonder noodzaak van ingebrekestelling een intrest in rekening worden gebracht van 10%, gehalve ingeval de wettelijke intrestvoet hoger is en deze zal worden toegepast; tevens zal een forfaitaire schadevergoeding worden aangerekend van 10% van de factuurbedragen met een minimum van 75 €.

- Alle geschillen van welke aard zullen uitsluitend onderworpen worden aan de Rechtbank van koophandel of de Rechtbank van Eerste Aanleg in Turnhout of de Vrederechter van het kanton Westerlo, zelfs indien de medecontract niet gevestigd is in de voornoemde bevoegdheidsregio. In het kader van de internationale bevoegdheidsregeling verklaart de medecontractant dat de transacties en betalingen steeds geacht worden plaats te vinden op onze maatschappelijke zetel en akkoord te gaan de geschillen ook exclusief aan de bovengenoemde rechtbanken te onderwerpen.

- De medecontractant verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben van de clausule van eigendomsvoorbehoud in ons voordeel. Zodoende zal ingeval van verkoop tot algehele betaling van het materiaal dit in ons voordeel bevoorrecht blijven als onbetaalde verkoper. De koper verbindt er zich tot alle maatregelen te nemen om tegenover derden zonder uitzonderling dit eigendomsvoorbehoud mede te delen om het voorrecht niet in het gedrang te brengen tot algehele

betaling is uitgevoerd. De eventuele kosten die verband houden met de nalatigheid van de medecontractant zullen aan hem worden doorgerekend. Ingeval van verhuur zal de huurder alle eigendomskenmerken die op de machines zijn aangebracht behouden en zorg dragen dat ze steeds goed zichtbaar en leesbaar zijn, ingeval de huurder rechtstreeks of onrechtstreeks vaststelt dat het goed voorwerp zou kunnen uitmaken van een maatregel die onze rechten in gevaar zou kunnen brengen zal hij dienaangaande ons onverwijld schriftelijk in kennis stellen. Bovendien zal de

huurder alle maatregelen nemen om derden van ons eigendomsrecht tijdig in kennis te stellen ingeval van beslag door voorlegging van de huur-en eigendomsdocumenten en zal hij ons daarvan onmiddellijk in kennis stellen.

- Om geldig te zijn dienen alle protesten tegen leveringen, prestaties, facturen edm., ons uiterlijk binnen de acht dagen en uitsluitend per aangetekend schrijven te worden meegedeeld.

 

VERKOOP

- Onze offerten zijn vrijblijvend. Elke bestelling verbindt de koper formeel.

- Indien een koper een bestelling wil annuleren zal zulks schriftelijk dienen te gebeuren met opgave van de redenen van annulatie en verplicht uiterlijk binnen de acht dagen na ondertekening van de bestelbon. In dat geval zal een schadevergoeding van 20% op de nettoprijs worden in rekening gebracht. Na de voornoemde termijn is annulatie niet mogelijk tenzij vervat in een afzonderlijk schriftelijk akkoord met de verkoper.

-De bestellingen door onze vertegenwoordigers opgenomen verbinden ons slechts voor zover zij door ons worden aanvaard.

- Door het feit van zijn bestelling verklaart de klant zich akkoord met onze algemene verkoopsvoorwaarden en ziet uitdrukkelijk af van deze die zouden vermeld zijn op bestelbonnen, brieven en in algemene zin, op al zijn handeldocumenten.

- De termijn van levering wordt slechts als inlichting opgegeven, zodat bij vertraging in de levering de koper, in geen geval, zich het recht kan toekennen op te zeggen noch om één of andere reden aanspraak kan maken op schadevergoeding.

- Wij verkopen slechts af-fabriek, verdere kosten ten laste van de koper.

- Een wijziging van het in voege zijnde fiscaal regime zal van rechtswege een aanpassing van het bestaande verkoopcontract meebrengen.

- Indien de verzending een vertraging ondergaat, door een feit ten laste van de koper, dan zal het materiaal aangezien worden als geleverd zijnde en de risico’s worden overgemaakt aan de koper, vanaf de dag dat het materiaal gereed is om verzonden te worden. Verzekeringen worden slechts aangegaan op uitdrukkelijke vraag van de koper en te zijnen laste.

- Te rekenen vanaf de datum van de levering blijft de verkoper gedurende de in overeenkomst bedongen termijn borg voor het nieuwe materiaal waarvan er in dit contract sprake is. De verkoper gaat de verbintenis aan gedurende die tijd al de stukken waarvan bij onderzoek gebrek in de

constructie is vastgesteld geworden te vervangen, maar zonder enige vergoeding van welke aard ook te betalen.

- De waarborg toepasselijk op de banden, elektrische uitrusting, motor of ander bijbehoren welke niet tot de oorspronkelijke bron van de constructeur behoren, is deze gegeven door de constructeurs of leveranciers en na voorlegging der onderdelen waarvoor waarborg gevraagd wordt die ons franco te Laakdal moeten toekomen.

- De waarborg is niet toepasselijk op materiaal waarop gebreken voorkomen ingevolge normale slijtage, slecht gebruik of nalatigheid, noch op materiaal dat na levering gewijzigd, verbouwd of verhuurd werd, noch op materiaal waarvan het merk gewijzigd of verwijderd werd.

- De klant die beweert een constructie- of een materie-fout aan het verkochte materiaal te hebben gevonden moet er onmiddellijk de verkoper schriftelijk van verwittigen, de werkelijkheid van de fout vaststellen en op zijn kosten de defecte stukken terugsturen, teneinde de verkoper toe te

laten de nodige vaststellingen te doen.

- Op de tweedehands machines wordt geen waarborg toegestaan.

- Geen enkele klacht ontslaat de klant van zijn betalingsverplichtingen. Onze facturen zijn bij onze maatschappelijke zetel betaalbaar, hetzij in speciën, per cheque of postoverschrijving.

- Zenden van personeel. Wanneer er niets schriftelijk overeengekomen is, zijn de kosten van ons personeel, gezonden voor het plaatsen of herstellen van machines, altijd ten laste van de klanten, zelfs gedurende de waarborgtermijn.

- De door ons gegeven waarborgen vervallen van rechtswege van zodra één enkele betaling op zijn vervaldag niet vereffend wordt. Zonder uitdrukkelijke overeenkomst op het ogenblik van de bestelling, mag door de koper geen enkele som achtergehouden worden ten titel van waarborg.

- De vernieuwing of de verlenging van alle of gedeeltelijke wissels die getrokken of kunnen getrokken worden op de koper, hebben geen schuldvernieuwing tot gevolg en veranderen in niets de rechten van de verkoper, noch de verplichtingen van de koper.

- De koper machtigt uitdrukkelijk de verkoper om, indien laatstgenoemde zulks arbitraal noodzakelijk oordeelt bij de eerste wanbetaling, zonder gerechtelijke tussenkomst, het bewuste materiaal ter plaatse buiten gebruik te stellen of dit terug te nemen; de tot dan toe gestorte sommen worden door beide partijen alsdan beschouwd als dekkende de waardevermindering van de bewuste machine en de afhaling door de verkoper als wederaankoop voor de waarde van het nog openstaande bedrag.

- De koper gaat de verbintenis aan het materiaal als goede huisvader te gebruiken en het in onberispelijke staat te onderhouden, regelmatig de belastingen door de Staat, de Provincie of de Gemeente op voornoemd materiaal gelegd, te betalen.

Hij verbindt er zich toe het materiaal van zijn juiste waarde tegen brandgevaar en diefstal te verzekeren en zulks ten laatste bij levering ervan.

Hij verbindt er zich eveneens toe zijn personeel tegen ongevallen en tegenover derden te verzekeren. De verkoper wijst alle aansprakelijkheid af, ingeval deze verplichtingen niet zouden nageleefd worden.

- De koper verklaart uitdrukkelijk dat hij het materiaal niet zal verhuren, gedeeltelijk of geheel exporteren, verkopen of er veranderingen aan toebrengen, zolang hij al zijn verplichtingen niet vervuld heeft. Tot aan de algehele betaling van het materiaal zal hij verplicht zijn het materiaal te tonen op ieder bezoek van de verkoper en deze laatste te verwittigen bij verandering van woonplaats of verplaatsing van het materiaal.

- Indien wij ons verplicht zouden zien de betaling van het factuurbedrag gerechtelijk te vorderen, wordt het bedrag verschuldigd op datum van het inleidend rechts-exploot, verhoogd met 10% ten titel van forfaitaire vergoeding voor buitengerechtelijke kosten, dit met een minimum van 37,00 euro. Wanneer de koper een technische opleiding behoeft, wordt deze in onze fabriek gegeven. De opleiding, gegeven ten huize of op de werkplaats van de koper zijn te zijnen laste. Indien er geen opleiding gewenst wordt, vervalt de waarborg toegestaan zoals hiervoor beschreven.

- Onze voordelen worden slechts toegekend op voorwaarde van de goede beëindiging onze gezamenlijke handelsoperaties

 

Une traduction en français de nos conditions générales peut être consulté à nos bureaux et sera aussi envoyée sans frais à nos clients sur simple demande. Le fait que cette traduction ne figure pas sur ce document ne peut être invoqué pour prétendre que ces conditions étaient non conçues et non acceptées.